Canon IJ Scan Utility 2.2.0.10

Canon IJ Scan Utility 2.2.0.10

Canon Inc. – 30,4MB – Shareware – Windows Mac
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Canon Ij Scan Tiện ích là một bộ sưu tập chương trình với 90 tải. Nó bao gồm 41 sản phẩm phần mềm miễn phí như quét tiện ích 2000 và Canon MG3200 loạt MP trình điều khiển cũng như các phần mềm thương mại như Canon trình điều khiển Cập Nhật hữu ích ($39,95) và Odboso PhotoRetrieval ($39,50).

Tổng quan

Canon IJ Scan Utility là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Canon Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.687 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Canon IJ Scan Utility là 2.2.0.10, phát hành vào ngày 04/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/08/2012.

Canon IJ Scan Utility đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 30,4MB.

Người sử dụng của Canon IJ Scan Utility đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Canon IJ Scan Utility!

Cài đặt

người sử dụng 17.687 UpdateStar có Canon IJ Scan Utility cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Canon Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản